วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556เข็มทิศ
ความหมายของเข็มทิศ
เข็มทิศ หมายถึง ชื่อเครื่องชี้บอกทิศ มีเข็มเป็นแม่เหล็กซึ่งปลายข้างหนึ่งชี้ไปทางเหนือเสมอ
   เข็มทิศเป็นเครื่องมือบอกทิศอย่างง่ายๆ โดยจะทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กโลกและแสดงค่าของมุมบนหน้าปัด
วิธีใช้เข็มทิศ 
วิธีการใช้เข็มทิศ คือ วางทิศในแนวระนาบ ปรับหมุนหน้าปัดให้เข็มบอกค่าบนหน้าปัดอยู่ในตำแหน่งที่หันไปทางทิศเหนือแม่เหล็กโลก ต่อจากนั้นจึงนำเข็มทิศหันเข้าหาตำแหน่งที่ต้องการวัดมุม เช่น เสาธงโรงเรียน เข็มทิศก็จะบอกให้ทราบว่าเสาธงของโรงเรียนอยู่ในทิศใด และทำมุมกี่องศากับทิศเหนือแม่เหล็กโลก  เป็นต้น
ประโยชน์ของเข็มทิศ
1.เป็นประโยชน์ในการบอกทิศทางในการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ
และทางอากาศ
2.อำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว และประหยัดเวลาในการเดินทาง
3.เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  สามารถใช้
เข็มทิศเป็นสื่อการเรียนการสอนคู่กับแผนที่ประเภทต่างๆได้อย่างดี
4. เข็มทิศยังมีประโยชน์ใช้สอยในด้านอื่นได้ด้วย เช่น
เข็มทิศบรุนตัน ซึ่งใช้สำหรับวัดมุมเอียงของหินหรือความลาดชันของพื้นที่